Volwassenen

WMO
individuele begeleiding

Voor iedereen, die ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van alledaagse taken, bieden we individuele begeleiding. De begeleiding helpt de cliënt bij het vormgeven van een zo zelfstandig mogelijk leven. Dit doen we door het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt bij de uitvoering ervan. Je kunt denken aan het ondersteunen bij de algemeen dagelijkse levensbehoeften (huishouden, boodschappen doen), bij het leggen van contacten of hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.

WMO
beschermd wonen (met en zonder verblijf)

Voor iedereen die niet (meer) zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek, bieden we beschermd wonen. Bij Kracht in Zorg is beschermd wonen individueel georiënteerd, doordat we een woning in de wijk zoeken, die bij de cliënt past. Cliënten worden intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. We zorgen samen met de cliënt voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Door goed aan te sluiten en af te stemmen bij de cliënt, onderzoeken we waar de cliënt eigen regie kan voeren en waar hij ondersteuning nodig heeft.

WMO
bullet proof

Binnen de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis hebben we, vanuit onze eigen visie op ‘goede zorg’, een eigen product ontwikkeld, te weten ‘Bullet Proof’. Dit traject van een jaar is gericht op het versneld vergroten van de zelfredzaamheid van een cliënt. Cliënten, die geen woning hebben, krijgen een woning gefaciliteerd via Kracht in Zorg in de buurt waar zij graag een toekomst op willen bouwen. Het uitgangspunt is dat de cliënt binnen een jaar de huur (hotelmatige kosten) zelf overneemt en zelfstandig kan wonen zodat de zorg afgeschaald kan worden. Binnen Bullet Proof staan de presentiebenadering (relationeel werken) en positieve gezondheid centraal. Dit betekent onder andere dat de begeleiders de cliënt via de relatie leren kennen en gewerkt wordt vanuit de veranderwens van de cliënt.

FORZO
individuele begeleiding 18+

Onze Forensische begeleiding is gericht op het helpen van cliënten, die in zorg zijn als er een strafmaatregel is opgelegd door de rechter. De forensische ambulante begeleiding richt zich op het ondersteunen en begeleiden van een cliënt op alle leefgebieden. De doelstelling is gericht op het verminderen van de kans dat de cliënt opnieuw een delict pleegt en overlast zorgt in de maatschappij. Hierbij werken we samen met Justitie en reclassering.

FORZO
verblijfszorg

We zijn er ook voor cliënten met een forensische zorgtitel voor wie zelfstandig wonen nu nog een brug te ver is. We bieden de cliënt een appartement of studio aan, alwaar gewerkt kan worden aan de veranderwensen van de cliënt en recidive-verlagende factoren. We bieden persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en verblijf van Verstandelijk Beperkten en/of cliënten met een psychiatrische aandoening. De mate van begeleiding binnen verblijf kan variëren van licht tot zwaar en is onderverdeeld in verschillende Zorgzwaartepakketten.

WLZ individuele begeleiding Noord-, Midden- en Zuid-Limburg

Voor cliënten met een WLZ-indicatie bieden we een 'pakket' aan zorg. Binnen dit 'pakket' worden verschillende vormen van begeleiding, verzorging of gedragsregulatie geboden. De cliënt ontvangt deze zorg ambulant ofwel vanuit een woning in ons eigen beheer, dan wel ambulant vanuit zijn eigen woning. Begeleiding is op maat en in verschillende gradaties gericht op begeleiding bij achteruitgang, stabilisatie of is ontwikkelingsgericht. Begeleiding kan zich richten op bijvoorbeeld sociale redzaamheid, psychosociale ontwikkeling, ADL of mobiliteit.

Dagbesteding

Kracht in zorg biedt in samenwerking met andere zorgaanbieders diverse vormen van dagbesteding aan.